Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád 2019 - 2020

29. 8. 2019

Školní řád

Mateřská škola Ostrov

Masarykova 1195

příspěvková organizace

IČO: 49753495

Čj.: 61/2019

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Na základě Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění Vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání a Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákona 110/2019 Sb., GDPR, v platném znění, vydává ředitelka mateřské školy tento školní řád.

Provoz a vnitřní režim školy.

Provoz mateřské školy je zpravidla celoroční s provozní dobou pondělí až pátek 6:00 - 16:30.

Děti ve třídách se zpravidla scházejí mezi 6:00 - 7:50.

V případě potřeby (návštěva lékaře apod.) lze dohodnout i jiný (pozdější) příchod.

V 8:00 hodin se budovy školy z bezpečnostních důvodů zamykají a jsou po dobu provozu zamčené. Případné návštěvy použijí zvonek u vchodu a vyčkají příchodu zaměstnance.

K vyzvedávání dětí po obědě je mateřská škola otevřena mezi 12:00 - 12:30.

Pro odpolední vyzvedávání dětí se mateřská škola otvírá v 14:30 a je otevřena do konce provozní doby.

Děti se během dne mohou pohybovat v různých třídách. Toto je vždy oznámeno příslušnou cedulkou u schodiště, nebo na dveřích příslušné třídy.

Při příchodu do mateřské školy, rodiče (zákonní zástupci) nebo pověřené osoby předají dítě osobně učitelce ve třídě, nenechají je bez dozoru, samotné v jiných prostorách mateřské školy. Jestliže zákonný zástupce (rodič) nebo jiná pověřená osoba nepředá dítě učitelce mateřské školy, mateřská škola za toto dítě a jeho bezpečnost nezodpovídá.

Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů (zákonných zástupců), pověřených osob nebo jiné učitelky mateřské školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám či jiné učitelce.

Při odchodu z mateřské školy, učitelka mateřské školy předá dítě rodičům (zákonným zástupcům) nebo jiným, vyzvedáváním, pověřeným osobám. Za předané dítě již škola nenese žádnou zodpovědnost. Toto platí uvnitř i venku v celém areálu mateřské školy.

Rodiče (zákonní zástupci) nebo jiné pověřené osoby dítě vyzvednou co nejdříve po skončení vlastních pracovních povinností. Jestliže si rodiče nebo pověřená osoba dítě nevyzvednou, jsou mateřskou školou vyzvání telefonicky, aby tak učinili neprodleně.

Pokud vyzvedává dítě jiná osoba, než zákonný zástupce, je třeba toto uvést v evidenčním listu a v dohodě o vyzvedávání a stvrdit datem a podpisem zákonného zástupce nebo pověřená osoba přinese písemné pověření od zákonných zástupců a současně zákonný zástupce tuto skutečnost oznámí učitelce ve třídě.

Rodiče jsou informováni o aktuálním dění v mateřské škole formou nástěnek v šatnách dětí, v hale u hlavního vchodu a na webových stránkách mateřské školy www.msmasarykova.estranky.cz.

Zákonní zástupci souhlasí s veřejnou prezentací fotodokumentace z různorodých akcí a dění související s mateřskou školou.

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v době školních prázdnin, nebo z jiných závažných provozních důvodů. Vyhl. č. 14/2005 Sb. ve znění Vyhl.  č. 43/2006 Sb. § 3 o předškolním vzdělávání v platném znění.

Rozsah a omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem.

V období vánočních svátků se provoz mateřské školy přerušuje zpravidla

od 23.12. do 1.1. příslušného roku.

Stravování dětí

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním

stravování, v platném znění a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přítomné v době jídla se stravuje vždy. Výjimku tvoří dítě se zdravotními problémy na základě lékařské zprávy, které si může nosit vlastní dietní jídlo.

Stravování během dne se řídí podle docházky dítěte - celodenní (přesnídávka, oběd, svačina) nebo polodenní (přesnídávka, oběd, nebo oběd, odpolední svačina).

Výše stravného vychází z ceny potravin a platné legislativy. V současné době činí:

dopolední přesnídávka 8,-Kč, oběd 20,-Kč, odpolední svačina 8,-Kč, celkem 36,-Kč za celodenní stravu.

Platby školného a stravného se provádějí bezhotovostně na účet mateřské školy. Aktuální částky k zaplacení pro daný měsíc jsou uloženy v jednotlivých třídách vzhledem k GDPR.

Splatnost školného a stravného je vždy do 20. každého příslušného měsíce. 

Rodiče jsou povinni určenou částku uhradit v termínu. Jestliže rodič nemůže uhradit poplatky včas, sjedná si s ředitelkou nebo účetní náhradní termín splatnosti. Neplacení poplatků za mateřskou školu do daného termínu je důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Přijímání a docházka dětí

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá dle zákonné legislativy v termínu mezi 2. 5. - 16.5. příslušného roku. O termínu je veřejnost informována dostupnými sdělovacími prostředky. Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. Dítě se do mateřské školy přijímá na základě zákonnými zástupci vyplněné a lékařem potvrzené žádosti a ředitelka mateřské školy vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí zpravidla do 30 dnů. Pro všechny děti se stanovuje zkušební (adaptační) lhůta na dobu tří měsíců. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti dle platné zákonné legislativy.

Práva dítěte

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu, směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností, které zaručují optimální rozvoj jeho osobnosti. Na fyzicky

i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole. Na volný čas a hru, na setkávání se s jinými dětmi a lidmi. Na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, násilí, zneužívání, zanedbávání výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů. Na dodržování „Úmluvy o právech dítěte“ s ohledem na své specifické postavení. Všechny osoby, které pečují o dítě, je chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností.

Povinnosti dítěte

Dodržovat školní řád, vzdělávací režim, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno. Plnit pokyny všech zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem. Všechny své věci musí udržovat v pořádku, pěkně uložené ve své přihrádce, která je označena značkou. Při převlékání v šatně se zdržovat jen nezbytně nutnou dobu. Nevozit se po zábradlí atd. Úmyslně neničit vybavení mateřské školy, hračky, pomůcky, zařízení… Pro děti, jejichž vzdělávání je povinné, platí každodenní docházka nejméně od 8:00 do 12:00 hodin.

Práva zákonných zástupců

Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Po dohodě s učitelkou být přítomni ve třídě během vzdělávání. Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo s ředitelkou. Projevit připomínky, podněty k provozu mateřské školy učitelce nebo ředitelce. Přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího program školy.

Rodiče se scházejí zpravidla na začátku školního roku na společné schůzce s učitelkami svých dětí v příslušných třídách, kdy jsou informováni o veškerém dění a vzdělávacích aktivitách, které pro děti připravujeme.

Pro individuální pohovory rodičů s učitelkou lze využít času ranního scházení a odpoledního rozcházení dětí. Rodič má právo vstoupit do třídy.

V průběhu školního roku se rodiče mohou zapojit do společné činnosti s dětmi, a to v době před vánočními, velikonočními svátky, nebo při různých akcích pořádaných mateřskou školou (např. dětský den, sportovní odpoledne, cesta za pokladem…).

Povinnosti zákonných zástupců

Zajistit, aby dítě docházelo řádně a pravidelně (pokud je docházka pro dítě povinná) do mateřské školy, bylo vždy vhodně a čistě upraveno, zdravé (nenachlazené, bez respiračních chorob apod.), bez vší.

Nahlásit ihned v mateřské škole každou změnu ve všech uvedených a rozhodných údajích (zejména změnu bydliště a telefonu - kontaktu).

Vyplnit souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte pro stanovené účely a dobu trvání.

Oznámit předem známou nepřítomnost nebo onemocnění dítěte neprodleně.

Omlouvat nepřítomnost dítěte lze osobně, telefonem 353842365,

emailem: masarykovams@seznam.cz).

V případě nakažlivého, infekčního onemocnění kontaktuje přímo ředitelku školy. Při infekčním nebo jiném závažném onemocnění doloží lékařské potvrzení, zda dítě může do kolektivu (odevzdá učitelce ve třídě).

Účastnit se na vyzvání ředitelky školy osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Platit poplatky za mateřskou školu v daném termínu.

Oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky.

Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. Nahradit jakékoliv úmyslné poškození majetku mateřské školy (i hraček) dítětem.

Vyzvedávat své dítě z mateřské školy včas, v případě svého zpoždění, vždy neprodleně informovat mateřskou školu o této skutečnosti.

Práva a povinnosti pedagogů

Učitelka přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé jednání a chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou pedagogickou činnost. Rozhoduje o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy. Učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem. Informuje zákonné zástupce o změně aktuálního zdravotního stavu dítěte telefonem a domlouvá postup řešení (teplota, vši, nevolnost, úraz…).

Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od zákonných zástupců, pověřené osoby, nebo jiné učitelky mateřské školy do doby jejich vrácení zákonným zástupcům, pověřeným osobám či jiné učitelce.

Rozhodne o vhodnosti či nevhodnosti přinesených předmětů nebo hraček dětmi nebo rodiči do mateřské školy.

Spolupracuje s pracovníky pedagogicko psychologické poradny v zájmu dětí se souhlasem zákonných zástupců.

Pravomoci ředitelky

Přijímá dítě k předškolnímu vzdělávání a ukončuje docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění (neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou,

u kterých se toto řeší nahlášením na MÚ OSVZ), jestliže:

  • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
  • zákonný zástupce dítěte závažným a hrubým způsobem narušuje provoz mateřské školy, ohrožuje svým jednáním děti i zaměstnance
  • ukončení doporučí v průběhu vzdělávání nebo zkušební doby lékař nebo školské poradenské zařízení (dítě nezvládne adaptační program, zdravotní důvody…)
  • zákonný zástupce neplatí řádně poplatky za mateřskou školu

Stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání. Snižuje nebo promíjí úplatu za předškolní vzdělávání ze zákonných důvodů (hmotná nouze, pěstounská péče). Může omezit nebo přerušit provoz mateřské školy.

Ochrana osobnosti ve škole

Vše se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

  • povinnost zachovávat mlčenlivost pro pedagogy školy
  • právo zákonných zástupců na přístup k osobním údajům
  • souhlas se zpracováváním osobních údajů
  • zákaz pořizování zvukových a obrazových záznamů osob bez jejich svolení.

Pojištění

Děti jsou v mateřské škole pojištěny u UNIQA pojišťovny a.s. V případě úrazu dítěte si rodiče vyzvednou u ředitelky formulář o pojistné události, vyplní jej a vrátí zpět. Toto pojištění je platné pro všechny aktivity v rámci mateřské školy.

Úrazy dětí zjištěné zákonnými zástupci při předávání (vyzvedávání) dítěte je nutno nahlásit mateřské škole ihned, než opustí budovu mateřské školy. Stejně tak učiní mateřská škola směrem k rodičům. Dodatečně hlášený úraz nebude uznán jako školní!

Veškeré aktivity v mateřské škole jsou organizované a vedené tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí.