Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplata za vzdělávání

VNITŘNÍ PŘEDPIS O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Na základě §123 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném školství, Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a Vyhlášky č. 43/2006 Sb. - podrobnosti o organizaci mateřské školy ve znění pozdějších předpisů, platí tento předpis o úplatě za předškolní vzdělávání.

Základní částka na školné ve školním roce 2019/2020 činí 390,- Kč měsíčně.

Úplata za předškolní vzdělávání se týká dětí, které ve školním roce 2019/2020, (září 2019 až srpen 2020), nedosáhnou šesti let věku. Osvobozeni od úplaty školného jsou děti rok před nástupem řádné školní docházky („předškoláci“) a děti s odkladem školní docházky. Od úplaty jsou osvobozeni zákonní zástupci dítěte, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáží ředitelce mateřské školy. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 20. příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. V případě neuhrazení poplatků za mateřskou školu v řádném nebo dohodnutém termínu, bude docházka dítěte do mateřské školy ukončena. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy (červenec, srpen, prosinec). Pro děti, které v době letních prázdnin (červenec, srpen) nebudou mateřskou školu využívat ani jeden den v měsíci, je stanovena úplata ve výši 0,- Kč (nula). Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Tento předpis nabývá platnost 1. září 2019.

 

 

Příspěvky

Informace k poplatkům za MŠ

1. 9. 2018